Algemene voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

Totstandkoming reisovereenkomst en aanbetaling

Na het boeken van een reis ontvangt u een factuur. Een aanbetaling van 30%  dient binnen 10 dagen na factuurdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Op het moment dat het aanbetalingsbedrag op onze rekening staat beschouwt On African Roads dit als definitieve boeking. Tevens gaan we ervan uit dat de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd zijn.
Degene die de reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale reissom voor zichzelf en alle andere deelnemers die met dezelfde boeking meegaan. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker.
De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reis, zoals ziekte/medicijngebruik/handicap, bij boeking kenbaar te maken.

Restant reissom
Het restant  dient  4 weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan. Indien de gehele reissom niet  binnen deze termijn is voldaan, dan beschouwt
On African Roads de boeking als geannuleerd. Hieraan zijn kosten verbonden.
Wanneer u binnen 4 weken voor vertrek boekt, dient u de gehele reissom in een keer over te maken.
In de totale reissom is alles inbegrepen wat is opgenomen bij “inclusief” in de reisbeschrijving van de betreffende reis.

Annulering
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief.
Indien een definitieve boeking tot 28 dagen voor vertrek wordt geannuleerd, dan bent u het aanbetalingsbedrag (30%) verschuldigd.
Bij annulering van 28 tot 15 dagen voor vertrek bent u 50% van de totale reissom verschuldigd.
Bij annulering binnen 15 dagen voor vertrek bent u 100% van de totale reissom verschuldigd.

Restitutie
Indien u zelf later vertrekt dan de vertrekdatum of indien u de reis eerder afbreekt, vindt geen restitutie plaats. Als u gedurende de reis niet het volledige programma volgt, vindt geen enkele restitutie plaats.
Indien On African Roads onverhoopt een reis dient te annuleren, doet zij dit altijd schriftelijk en voor de geplande vertrekdatum. In dat geval zal On African Roads het betaalde bedrag retourneren aan de klant.

Aanpassingen
On African Roads behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen of de reisbeschrijving aan te passen, in geval van veranderingen in wisselkoersen, weersomstandigheden, wettelijke regelgeving of andere factoren buiten de macht van On African Roads.
De reissom is vastgesteld op basis van prijzen, belastingen en wisselkoersen die gelden op het moment van factuurdatum. Indien zich na dit tijdstip grote wijzigingen voordoen in genoemde componenten, dan behoudt On African Roads zich het recht deze kosten door te berekenen.

Verzekering
On African Roads adviseert haar klanten een individuele reis- en annuleringsverzekering af te sluiten in het land van herkomst. Dekking moet idealiter voorzien in: annulering en voortijdig afbreken van de reis, medische kosten en ongevallen (inclusief hulpverlening “emergency rescue”) diefstal/verlies of beschadiging van bagage (inclusief reisdocumenten, kostbaarheden, geld).
Dekking verschilt per verzekeraar. Controleer voor vertrek of activiteiten waaraan u voornemens bent deel te nemen, ook door uw verzekeraar worden gedekt.

Heeft u slechts een basis ziektekostenverzekering, dan raden wij u aan via uw reisverzekering een uitgebreide dekking af te sluiten voor medische kosten.

Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste geldige reisbescheiden en reisdocumenten, zoals paspoort, rijbewijs, vliegtickets. De reiziger dient bij de betreffende instellingen en instanties de toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit van deze reisbescheiden zelf te controleren.
On African Roads is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen hiervan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
On African Roads is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Vaccinaties/Visa
Informatie omtrent vaccinaties en visa worden door On African Roads verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties te worden gecontroleerd. Aan de informatie die door On African Roads wordt verstrekt, kunnen geen rechten ontleend worden.

Aansprakelijkheid
On African Roads is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij beoordeling hiervan dient men rekening te houden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
On African Roads is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
1.Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
2.Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
3.Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van On African Roads en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan On African Roads kunnen worden toegerekend.
4.Overmachtsituaties zoals; natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigen vluchtschema’s.
5.Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
6.Ziekte van de reiziger.
7.Fouten en/of wijzigingen gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.
8.On African Roads aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of
annuleringsverzekeringen de kosten dekken.
9.In geval On African Roads aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom.
10.De aansprakelijkheid van On African Roads voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

Eigen risico van de reiziger
De reiziger neemt volledig op eigen risico deel aan het verkeer. De reiziger zal On African Roads op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer eventueel betrokken raakt.
De reiziger verkeert in voldoende fysieke en mentale conditie om de reis te maken en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid.

Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden On African Roads niet.